Politica de confidentialitate

Data ultimei actualizări: ianuarie 2023

Politica de confidențialitate din continuare conține informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal de HOME PLANNING SRL, CUI 45150431, J40/18828/2021 și Albu Cătălin-Ion PFA, CUI 42803374 , Bucuresti, sector 2, str. Fabrica de Glucoza, nr. 6-8, Bl. 13, sc. B, ap 60, titularul site-ului Homeplanning.ro, impreună denumite in continuare ca ”Home Planning” sau ”noi”.

Date cu caracter personal

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special, prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică,mentală, economică, culturală sau socială a acesteia.

Date cu caracter personal prelucrate

Date colectate prin intermediul Site-ului, prin e-mail sau în contextul activității Home Planning.

Persoane vizate

(potențiali) clienți, parteneri contractuali ai Home Planning, utilizatorii Site-ului, persoanele care contactează Home Planning și reprezentanții acestora.

Regulamentul

Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE

Informatii preliminare

Prezenta Politică are ca obiect informarea cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Persoanelor vizate, în contextul regulilor din legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv din Regulament, mai exact în ceea ce privește:

· scopurile pentru care Home Planning colectează și utilizează Datele;

· temeiurile de prelucrare pe care se întemeiază aceste scopuri;

· categoriile de Date colectate și prelucrate de Home Planning;

· durata procesului de prelucrare Datelor;

· drepturile Persoanelor vizate și maniera de exercitare a acestor drepturi;

· persoanele către care este posibil ca Home Planning să dezvăluie Datele.

Scopurile, temeiurile de prelucrare si categoriile de Date cu caracter personal

1.  Client (potențial) al Home Planning (A) / Reprezentant, persoană de contact, salariat sau colaborator al unui (potențial) client al Home Planning (B)

Activitate/Scop: Inițierea, furnizarea și pregătirea serviciilor de consultanță tehnică în construcții

Categorii de Date cu caracter personal: Date de contact, date privind situația de fapt pentru care se acordă consultanță

Temeide prelucrare: Executarea contractului de consultanță tehnică (A) / Interesul legitim de a furniza serviciile de consultanță și de a gestiona relația cu clienții Home Planning (B)

Activitate/Scop: Comunicarea, clarificarea și transmiterea serviciilor de consultanță

Categorii de Date cu caracter personal: Date de contact

Temei de prelucrare: Executarea contractului de consultanță tehnică (A) / Interesul legitim de a furniza serviciile de consultanță și de a gestiona relația cu clienții Home Planning (B)

2. Partener contractual (potențial) al Home Planning (A) / Reprezentant, persoană de contact, salariat sau colaborator al unui (potențial) partener contractual al Home Planning (B)

Activitate/Scop: Menținerea și derularea relației contractuale

Categorii de Date cu caracter personal: Date de contact

Temei de prelucrare: Executarea contractului (A) / Interesul legitim de a gestiona relația cu partenerii contractuali ai Home Planning (B)

Activitate/Scop: Comunicarea, clarificarea și transmiterea de mesaje în legătură cu contractul în derulare

Categorii de Date cu caracter personal: Date de contact

Temei de prelucrare: Executarea contractului (A) / Interesul legitim de a gestiona relația cu partenerii contractuali ai Home Planning (B)

3. Utilizatorii Site-ului

Activitate: Accesarea https://www.homeplanning.ro/ și https://homeplanning-blog.webflow.io/

Scop: Monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutului Site-ului prin cookie-uri, astfel cum detaliază Politica de fișiere cookie

Categorii de Date cu caracter personal: Ora și data accesării Site-ului și adresa IP

Temei de prelucrare: Interesul legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare și îmbunătățirea Site-ului

4. Persoană vizată, în exercitarea drepturilor prevăzute de Regulament

Activitate/Scop: Gestionarea drepturilor prevăzute de Regulament

Categorii de Date cu caracter personal: Datele de identificare și alte Date cu caracter personal comunicate în mod direct către Home Planning, pentru îndeplinirea scopurilor

Temei de prelucrare: Obligația legală

5. Toate categoriile de Persoane vizate

Activitate/Scop: Modificări de structură sau tranzacții similare care vizează operațiunile Home Planning

Categorii de Date cu caracter personal: Datele de identificare și alte Date cu caracter personal comunicate în mod direct către Home Planning, pentru îndeplinirea scopurilor

Temei de prelucrare: Obligație legală (la dezvăluirea Datelor autoritățilorpublice) / Executarea contractului (dacă Persoana vizată este parte la contract) / Interesul legitim de a realiza tranzacția în cel mai eficient mod (în celelalte cazuri)

Furnizarea Datelor cu caracter personal

În cazul în care Home Planning nu are la dispoziție categoriile de date cu caracter personal solicitate, activitatea Home Planning nu va putea fi desfășurată în scopurile de mai sus.

Persoanele/entitățile care furnizează Home Planning Date cu caracter personal ale altor persoane, au obligația să informeze Persoanele vizate, înainte de dezvăluirea Datelor, despre modul în care Home Planning le va prelucra Datele, conform acestei Politici.

Dezvăluirea Datelor cu caracter personal

Ca regulă, Home Planning nu dezvăluie Datele cu caracter personal către terți, cu excepția afiliaților, partenerilor contractuali și prestatorilor de servicii ai Home Planning sau autorităților competente, în contextul furnizării serviciilor solicitate, dacă este necesar și este în interesul Persoanelor vizate.

Durata prelucrării Datelor cu caracter personal

Pentru Datele prelucrate în temeiul unui contract încheiat cu Home Planning, pe întreaga durată a contractului și după încetarea acestuia, în conformitate cu obligațiile legale care revin Home Planning.

Pentru Datele care nu sunt colectate în contextul unui contract, Datele vor fi păstrate cât este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării Datelor.

Drepturile Persoanelor vizate

Regulamentul conferă Persoanelor vizate o serie de drepturi, precum:

Dreptul de acces

Pentru a confirma că Datele cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de Home Planning și, în caz afirmativ, a obține informații relevante privind prelucrarea Datelor.

Dreptul la rectificare

Pentru a corecta Datele cu caracter personal, dacă sunt inexacte.

Dreptul la ștergerea  Datelor

Pentru a șterge Datele cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate).

Excepție – Home Planning nu va admite cererea în toate cazurile, cum ar fi când Home Planning are obligația legală să păstreze Datele o anumită perioadă sau când Datele sunt utile pentru un interes legitim precum apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Pentru a solicita ca Home Planning să nu utilizeze Datele cu caracter personal, ci doar să le stocheze până la rezolvarea unei alte solicitări din partea Persoanei vizate, de: (i) rectificare a datelor; (ii) opoziție la ștergerea Datelor în situația unei prelucrări ilegale; (iii) solicitare de furnizare a Datelor pentru apărarea unui drept; (iv) opoziție la prelucrarea Datelor.

Dreptul la opoziție

Pentru opoziția la prelucrarea Datelor cu caracter personal în condițiile și limitele prevăzute de lege.

Excepție – Legea obligă să se dea curs acestei cereri doar pentru prelucrările realizate în scop de marketing direct. Pentru că Home Planning nu desfășoară acest tip de activitate, în final Home Planning va pune în balanță interesele Home Planning și situația particulară a Persoanei vizate, pentru a lua o decizie finală. De aceea, este necesar ca Persoana vizată să explice și motivul pentru care se opune acestei prelucrări, la momentul formulării cererii.

Dreptul la portabilitatea datelor

Pentru a primi Datele cu caracter personal furnizate către Home Planning, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de calculator sau pentru a trimite aceste date unui alt operator de date.

Excepție – Legea obligă să se dea curs cererii doar pentru Datele prelucrate anterior în baza consimțământului sau pentru derularea contractului încheiat cu Home Planning și doar dacă Datele sunt prelucrate prin mijloace automate.

Pentru a exercita și a obține mai multe informații cu privire la drepturile menționatemai sus, vă rugăm să transmiteți o cerere scrisă în atenția noastră, la adresa din București, Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, bl. 13, sc. B, parter, ap. 60, sector 2, România, sau să ne contactați prin e-mail, la adresa office@homeplanning.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, România.