Inspectie tehnica imobile

NORME DE INTOCMIRE CARTE TEHNICA A CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL 1: Dispozitii generale
1.Cartea tehnica a constructieise compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea,intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei.
2.Carte tehnica se definitiveaza inainte de receptia finala.
3.Cartea tehnica, dupa intocmire se completeaza si se pastreaza pentru fiecare obiect de constructii decatreinvestitor sau, dupa caz, de catre proprietar.
4.Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor pentru toate obiectele de constructii definitive, supuse regimului de autorizare a constructiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finantate sau de natura proprietatii asupra lor.
CAPITOLUL 2: Cuprinsul cartii tehnice a constructiei
5.Cartea tehnica a constructiei contine documentatia de baza si centralizatorul cu partile sale componente.
6.Documentatia de baza va cuprinde urmatoarele capitole:
- Capitolul A: Documentatia privind proiectarea;
- Capitolul B: Documentatia privind executia;
- Capitolul C: Documentatia privind receptia
- Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp.
7.Documentatia privind proiectarea (CAPITOLUL A) va cuprinde:
a) acte referitoare la tema deproiectare, amplasarea constructiei si avize de specialitate care au stat labaza intocmirii proiectului;
b) documentatia tehnica care serefera la constructia respectiva (caracteristici, detalii de executie pentru elementele structurii de rezistenta ca si pentru celelalte parti de constructie care asigura functionalitatea si siguranta in exploatare, precum si schemele de instalatii efectiv realizate, cu toate modificarile aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul executiei constructiei):
c) breviarele de calcul pe specialitati (actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor dedimensionare si verificare etc.);
d) indicarea distincta adiferentelor fata de detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelorcare au condus la aceste diferente;
e)caietele de sarcini privindexecutia lucrarilor.
8.Documentatia tehnica privind executia (CAPITOLUL B) va cuprinde:
a) autorizatia de executare a constructiei;
b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general;
c) inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care seatesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificatelede calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic decomunicari si dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice sispeciale etc.);
d) procesele-verbale de receptie atermenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistenta, procesele-verbale de admitere a fazelor determinate;
e) procesele-verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarirespeciala a constructiilor, daca este cazul, precum si consemnarea citirilor initiale de la care incep masuratorile;
f) experize tehnice, verificari interen sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute deprescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehniceproduse in cursul executiei sauca urmare a unor greseli de executie;
g) caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi excesive etc.).
9. Documentatia tehnica privind receptia (CAPITOLUL C) va cuprinde:
a) procesele-verbale de receptie (la terminarea lucrarilor si cel final), precum si alte acte anexate acestora - pe care comisia dereceptie finala le considera necesare a fi pastrate in cartea tehnica a constructiei;
b) alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie prin care se prevad verificari sau cercetari suplimentare, cu indicarea rezultatelor obtinute si a modului de rezolvare.
10. Documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp (CAPITOLUL D) va cuprinde:
a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in timpul executiei si al exploatarii;
b) proiectele de baza carora s-au efectuat, dupa receptia finala a lucrarilor, modificari ale constructiei fata de proiectul initial efectiv realizat;
c) actele de constatare a unor deficiente aparute dupa receptie executarii lucrarilor si masurile de interventie luate (proces-verbalde remediere a defectelor);
d) proiectul de urmarire speciala a constructiei (incercare prin incarcare, urmarire in timp), daca este cazul;
e) procesul-verbal de predare-primire a instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiei incheiat intre executant si beneficiar, daca este cazul;
f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmaririi speciale, daca este cazul;
g) procesele-verbale depredare-primire a constructiei in cazul schimbarii proprietarului;
h) jurnalul evenimentelor, intocmit conform modelului de formular cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme. Acolo unde este posibil, documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei vor putea fi inregistrate pe microfilme.
11. Pentru obiectele deconstructie cladiri de locuit pina la doua niveluri si anexe gospodaresti, cit si pentru cele de mica importanta cum ar fi: garduri, cabine poarta etc., cartea tehnica a constructiei se rezuma la autorizatia de construire, procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si procesul verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garnatie, precum si alte evenimente deosebite in viata constructiei.
12. Actele ce formeazadocumentatia de baza a cartii tehnice a constructiei vor fi indosariate pe capitolele respective, in ordinea enumerarii din prezentele norme, in dosare cu file numerotate, prevazute cu borderou si parafate pe masura incheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzatoarecapitolului (A, B, C, D) si din numarul de ordine, in cifre arabe, al dosarului.
13. Centralizatorul cartii tehnicea constructiei va cuprinde fisa statistica pe obiect, borderoul general aldosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecaruidosar in parte.
[preluat din H.G. 273/1994]