home planning inspectie tehnica constructii

ce facem

audit tehnic

AUDIT TEHNIC

Inspecție tehnică imobile/
case la achizitie
Verificări privind respectarea proiectului
Ansambluri rezidentiale
Evaluare elemente de construcție și calitate finisaje - înainte de achiziția / închirierea imobilului
Întocmire raport calitativ privind stadiul fizic al construcției
Analiză carte tehnică a construcției privind imobilul
Elaborare raport cu eventualele lipsuri în Cartea tehnică a construcției
Urmărirea comportării în exploatare a construcției
Consultanta tehnică în construcții
Documente minime dezvoltator

MoreAsociatii proprietari
diriginte santier

DIRIGINTE DE SANTIER

Oferim consultanță tehnica beneficiarului construcției / investitorului
Verificare calitate lucrări de construcții executate 
Verificare execuție lucrări în conformitate cu documentațiile/reglementările tehnice și contractele încheiate (e.g. proiect tehnic, autorizație de construire, contract de lucrări, caiet de sarcini)
Informare privind deficiențele calitative constatate
Referat diriginte de șantier
Recepția la terminarea lucrărilor
Deviz estimativ al lucrarilor de reparatii

rte

Responsabil tehnic cu executia r.t.e.

Oferire de consultanță constructorului / executantului
Verificare respectare sistem de calitate în construcții
Supraveghere/coordonare realizare construcție în conformitate cu prevederile tehnice
Analiză documente de certificare a calității materialelor pentru construcții, conform proiectului tehnic
Întocmire procese verbale de recepție calitativă lucrări și materiale

diriginte de santier

Supraveghere santier

Audit tehnic extern al lucrărilor executate pe șantier - pentru beneficiar/ investitor
Verificare consum real de materiale
Control calitate lucrări/ servicii prestate de terți
Verificare contracte din punct de vedere tehnic
Urmărire grafic de execuție
Stabilire stadiu fizic al lucrărilor pentru decontare
Eficientizare si estimare costuri și producție
Identificare și raportare defecte de construcție, în timpul execuției și până la recepția finală

resposabil cq

Controlul calitĂȚii  CQ

Întocmirea planului de calitate în construcții
Verificare documente privind calitatea materialelor puse în operă conform specificațiilor tehnice din proiectul tehnic
Verificare și organizare carte tehnică pentru recepția la terminarea lucrărilor
Redactarea proceselor verbale în perioada de execuție
Arhivare electronică a cărții tehnice
Participare în comisia de recepție la terminarea lucrărilor de construcții cu ingineri constucții civile

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.
Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.
Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.
Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.
Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Cum lucrĂm

Verificări cu cameră termoviziune, scanner armătură - infiltrații, detector mucegai, cameră inspecție, etc.
Vizite regulate de către personal atestat I.S.C.
Participare la faze interne și faze determinante
Consultanță prin e-mail și telefon în toate fazele procesului investițional
Pregătire opinii sau rapoarte de audit
Participare la întâlniri pentru consultanță tehnică
Analiza documentației de Carte tehnică a construcției
Verificare situații de lucrări
Întocmire stadii fizice și relevee AutoCAD
Scannare, editare și plotare planuri tehnice
Întocmire antemasuratori și devize lucrări
Arhivare electronică a Cărții tehnice a construcției

Aparatură verificări tehniceVezi prețuriContactIntrebari frecventeCum se procedeaza

CUI NE ADRESăM

Instituțiilor publice și private pentru derularea contractelor de lucrări de construcții
Asiguratorilor si instutiilor bancare
Dezvoltatorilor imobiliari
Firmelor de construcții care doresc externalizarea unor servicii
Proprietarilor care construiesc singuri, în regie proprie
Persoanelor care vând, închiriază sau renovează un imobil
Asociatiilor de proprietari care doresc verificarea Cărții tehnice a constructiei
Investitorilor/proprietarilor care doresc un raport de constatre deficiențe apărute în urma exploatării construcției

CE cÂștigați

Timp (oferim soluții rapide și adaptate)
Bani (optimizăm costurile cu materialul și manopera)
Resurse (verificăm calitatea sau consumul real de materiale)
Cunoștințe tehnice și recomandări de specialitate
Verificarea tehnică a locuințelor înainte de a investi
Identificarea viciilor și a neconformităților tehnice din execuție
Verificarea implementării proiectului tehnic în teren
Opinie tehnică specializată privind situația reală a construcției

ce trebuie sĂ ȘtiȚi

Obligatii si raspunderi ale investitorilor
Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare lacalitatea constructiilor:
a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executiepe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;
b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire si acordului/autorizatiei administratorului drumului pentru realizarea bransamentelor la retelele de utilitati ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente bransamentelor;
c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;
d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau operatori economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor;
e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;
f) efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de construire pentru lucrarile prevazute in autorizatia de construire, numai impreuna cu receptia la terminarea lucrarilor bransamentelor la infrastructura tehnico-edilitara aferente ansamblurilor de locuinte individuale si colective, constructiilor deutilitate publica si cailor de acces;
f1) efectuarea receptiei finale la expirarea perioadei de garantie;
g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar;
h) expertizarea constructiilor, mai putin a instalatiilor/retelelor edilitare de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. (2). Modificarea instalatiilor/retelelor edilitare aferente constructiilor expertizate se realizeaza in baza unor documentatii tehnice elaborate si avizate in conformitate cu prevederile legale;
i) predarea catre proprietar a constructiei numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de constructii si punerea in functiune a bransamentelor autorizate si definitive la retelele de utilitati publice ale infrastructurii edilitare, atât in cazul investitiilor noi, cât si in cazul interventiilor la constructiile existente care nu au fost utilizate pe timpul executiei lucrarilor de constructii.
[preluare din legea 10/1995]

NORME DE INTOCMIRE A CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL 1: Dispozitii generale
1.Cartea tehnica a constructieise compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea,intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei.
2.Carte tehnica se definitiveaza inainte de receptia finala.
3.Cartea tehnica, dupa intocmire se completeaza si se pastreaza pentru fiecare obiect de constructii decatreinvestitor sau, dupa caz, de catre proprietar.
4.Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor pentru toate obiectele de constructii definitive, supuse regimului de autorizare a constructiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finantate sau de natura proprietatii asupra lor.
CAPITOLUL 2: Cuprinsul cartii tehnice a constructiei
5.Cartea tehnica a constructiei contine documentatia de baza si centralizatorul cu partile sale componente.
6.Documentatia de baza va cuprinde urmatoarele capitole:
- Capitolul A: Documentatia privind proiectarea;
- Capitolul B: Documentatia privind executia;
- Capitolul C: Documentatia privind receptia
- Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp.
7.Documentatia privind proiectarea (CAPITOLUL A) va cuprinde:
a) acte referitoare la tema deproiectare, amplasarea constructiei si avize de specialitate care au stat labaza intocmirii proiectului;
b) documentatia tehnica care serefera la constructia respectiva (caracteristici, detalii de executie pentru elementele structurii de rezistenta ca si pentru celelalte parti de constructie care asigura functionalitatea si siguranta in exploatare, precum si schemele de instalatii efectiv realizate, cu toate modificarile aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul executiei constructiei):
c) breviarele de calcul pe specialitati (actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor dedimensionare si verificare etc.);
d) indicarea distincta adiferentelor fata de detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelorcare au condus la aceste diferente;
e)caietele de sarcini privindexecutia lucrarilor.
8.Documentatia tehnica privind executia (CAPITOLUL B) va cuprinde:
a) autorizatia de executare a constructiei;
b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general;
c) inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care seatesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificatelede calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.);
d) procesele-verbale de receptie atermenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistenta, procesele-verbale de admitere a fazelor determinate;
e) procesele-verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarirespeciala a constructiilor, daca este cazul, precum si consemnarea citirilor initiale de la care incep masuratorile;
f) experize tehnice, verificari interen sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute deprescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehniceproduse in cursul executiei sauca urmare a unor greseli de executie;
g) caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi excesive etc.).
9. Documentatia tehnica privind receptia (CAPITOLUL C) va cuprinde:
a) procesele-verbale de receptie (la terminarea lucrarilor si cel final), precum si alte acte anexate acestora - pe care comisia dereceptie finala le considera necesare a fi pastrate in cartea tehnica a constructiei;
b) alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie prin care se prevad verificari sau cercetari suplimentare, cu indicarea rezultatelor obtinute si a modului de rezolvare.
10. Documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp (CAPITOLUL D) va cuprinde:
a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in timpul executiei si al exploatarii;
b) proiectele de baza carora s-au efectuat, dupa receptia finala a lucrarilor, modificari ale constructiei fata de proiectul initial efectiv realizat;
c) actele de constatare a unor deficiente aparute dupa receptie executarii lucrarilor si masurile de interventie luate (proces-verbalde remediere a defectelor);
d) proiectul de urmarire speciala a constructiei (incercare prin incarcare, urmarire in timp), daca este cazul;
e) procesul-verbal de predare-primire a instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiei incheiat intre executant si beneficiar, daca este cazul;
f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmaririi speciale, daca este cazul;
g) procesele-verbale depredare-primire a constructiei in cazul schimbarii proprietarului;
h) jurnalul evenimentelor, intocmit conform modelului de formular cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme. Acolo unde este posibil, documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei vor putea fi inregistrate pe microfilme.
11. Pentru obiectele deconstructie cladiri de locuit pina la doua niveluri si anexe gospodaresti, cit si pentru cele de mica importanta cum ar fi: garduri, cabine poarta etc., cartea tehnica a constructiei se rezuma la autorizatia de construire, procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si procesul verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garnatie, precum si alte evenimente deosebite in viata constructiei.
12. Actele ce formeazadocumentatia de baza a cartii tehnice a constructiei vor fi indosariate pe capitolele respective, in ordinea enumerarii din prezentele norme, in dosare cu file numerotate, prevazute cu borderou si parafate pe masura incheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzatoarecapitolului (A, B, C, D) si din numarul de ordine, in cifre arabe, al dosarului.
13. Centralizatorul cartii tehnicea constructiei va cuprinde fisa statistica pe obiect, borderoul general aldosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecaruidosar in parte.
[preluat din H.G. 273/1994]

Obligatii si raspunderi ale executantilor
Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelorconstatate in proiecte, in vederea solutionarii;
b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialist atestati;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate saupentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii -I.S.C. in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor decalitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii; k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atât in perioada de executie, cât si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale invigoare.
[preluat din Legea 10/1995]

project management